Google Classroom-การมอบงานและให้คะแนน


งานนำเสนอของ Google


กิจกรรม  การสั่งงาน การทำงานของนักเรียน และครูตรวจให้คะแนน
  1. เมลที่ใช้ต้องเป็นเมล Google Apps เท่านั้น
  2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าเว็บ  classroom.google.com
                                   วีดีโอตัวอย่าง

วิดีโอ YouTube


Comments