A-Google Apps

Review Google Apps

เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
 • ทบทวนการทำงาน Google Drive, Google Docs

กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้
 1. เข้า Google Drive
 2. สร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟ ตั้งชื่อ dlit31
 3. อัพโหลดเอกสารไปเก็บไว้บน drive  (แนะนำให้ลองหาไฟล์ Word ที่สร้างไว้ หรือสร้างใหม่)

 4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เอกสารที่อัพโหลดขึ้นไดร์ฟแล้ว และลองเปิดด้วย Apps ที่เกี่ยวข้อง

 5. ดาวน์โหลดไฟล์ ที่มีอยู่บน Drive ลงมาเก็บไว้ในเครื่อง

 6. ลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องบนไดร์ฟ หรือย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์อื่น ๆ


เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้

 • Google เอกสาร
 • Google สไลด์
 • Google sheet
 • Google Form
 • แชร์เอกสาร

กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้

- สร้างเอกสารออนไลน์ 1 ฉบับ ตั้งชื่อตนเอง

- จัดทำใบงาน รายวิชาของตนเอง และนำลิงก์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาเก็บไว้ในลิงก์ ดังตัวอย่างนี้


ตัวอย่างใบงาน

dlit31_ส่งเอกสารออนไลน์


รายชื่อคนที่ส่งเอกสารออนไลน์มาที่วิทยากรแล้ว2. ฟอร์ม

เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
 • การสร้างฟอร์มในแบบต่าง ๆ
 • การแก้ไขฟอร์ม
 • การดูฟอร์มออนไลน์
 • การดูผลการตอบ
 • การแก้ไขส่วนหัวของฟอร์ม
 • การทำสำเนาฟอร์ม
 • การแทรกรูปภาพลงในฟอร์ม
กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้
วิทยากรสาธิตการสร้าง form 
1.  ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติสร้างแบบทดสอบอย่างง่าย ๆ (ตามรายวิชาของตนเอง)
2.  ดูฟอร์มออนไลน์ ฝึกแก้ไขสลับเปลี่ยนมุมมอง แก้ไข และ ออนไลน์
3.  ดูฟอร์มออนไลน์และ กรอกข้อมูลตัวอย่างทำแบบทดสอบ 5  คน  คนที่ 1-4 ทำข้อสอบโดยไม่ต้องกังวลคำตอบ  
     ส่วนคนที่ 5 ให้ตั้งชื่อว่า เฉลย และทำข้อสอบให้ถูกทุกข้อ เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบ
3.  การตรวจแบบทดสอบด้วย Flubaroo
     - เข้าไปที่ drive ที่เก็บฟอร์ม
    - เปิดฟอร์มที่เป็น (ผลการตอบกลับ)
    - เข้าเมนู  ส่วนเสริม --> ดาวน์โหลดส่วนเสริม
    - หา  Flubaroo  เลือก ฟรี
    - เข้าเมนูส่วนเสริมอีกครั้ง ก็จะเห็นเมนู Flubaroo และเลือกตัดเกรด

4.  ให้ผู้เข้าอบรมดูฟอร์มออนไลน์ และคัดลอกลิงก์ ส่งฟอร์มด้านล่างนี้

dlit31_ส่งฟอร์ม


ผลการส่งฟอร์ม

dlit31_ส่งฟอร์ม ‎(การตอบกลับ)‎


Comments