Google Classroom-สร้างชั้นเรียน+ประกาศ+งาน


งานนำเสนอของ Google


กิจกรรม การสร้างชั้นเรียน
 1. เมลที่ใช้ต้องเป็นเมล Google Apps เท่านั้น
 2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าเว็บ  classroom.google.com
 3. สร้างชั้นเรียนของตนเองขึ้นมา 1 ชั้นเรียน
                                   วีดีโอตัวอย่าง

วิดีโอ YouTube


กิจกรรม การสร้างประกาศข่าวหน้าชั้นเรียน
 1. เข้าชั้นเรียน
 2. เลือก  "ประกาศ"
 3. พิมพ์หัวเรื่อง และเนื้อหาที่ต้องการประกาศ  พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ได้ 
                    อธิบายจากภาพ
                        1. แนบไฟล์จากเครื่อง
                        2. แนบไฟล์จาก Google Drive
                        3. แทรกวีดีโอจาก YouTube
                        4. แทรกลิงค์ (URL) จากเว็บที่ต้องการให้ไป

                    วีดีโอตัวอย่าง

วิดีโอ YouTube


กิจกรรม  การมอบหมายงาน
 1. เข้าชั้นเรียน
 2. คลิกเลือก "งาน"
 3. ใส่ชื่องาน คำอธิบาย
 4. กำหนดวันหมดเวลาส่งงาน
 5. แนบไฟล์ภาระงานในรูปแบบที่ต้องการ

          วีดีโอตัวอย่าง

วิดีโอ YouTube


Comments