B-Google Form


2. ฟอร์ม

เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
  • การสร้างฟอร์มในแบบต่าง ๆ
  • การแก้ไขฟอร์ม
  • การดูฟอร์มออนไลน์
  • การดูผลการตอบ
  • การแก้ไขส่วนหัวของฟอร์ม
  • การทำสำเนาฟอร์ม
  • การแทรกรูปภาพลงในฟอร์ม
กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้
วิทยากรสาธิตการสร้าง form 
1.  ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติสร้างแบบทดสอบอย่างง่าย ๆ (ตามรายวิชาของตนเอง)
2.  ดูฟอร์มออนไลน์ ฝึกแก้ไขสลับเปลี่ยนมุมมอง แก้ไข และ ออนไลน์
3.  ดูฟอร์มออนไลน์และ กรอกข้อมูลตัวอย่างทำแบบทดสอบ 5  คน  คนที่ 1-4 ทำข้อสอบโดยไม่ต้องกังวลคำตอบ  
     ส่วนคนที่ 5 ให้ตั้งชื่อว่า เฉลย และทำข้อสอบให้ถูกทุกข้อ เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบ
3.  การตรวจแบบทดสอบด้วย Flubaroo
     - เข้าไปที่ drive ที่เก็บฟอร์ม
    - เปิดฟอร์มที่เป็น (ผลการตอบกลับ)
    - เข้าเมนู  ส่วนเสริม --> ดาวน์โหลดส่วนเสริม
    - หา  Flubaroo  เลือก ฟรี
    - เข้าเมนูส่วนเสริมอีกครั้ง ก็จะเห็นเมนู Flubaroo และเลือกตัดเกรด

4.  ให้ผู้เข้าอบรมดูฟอร์มออนไลน์ และคัดลอกลิงก์ ส่งฟอร์มด้านล่างนี้

dlit31_ส่งฟอร์ม


ผลการส่งฟอร์ม

dlit31_ส่งฟอร์ม ‎(การตอบกลับ)‎


Comments