โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Distance Learning Information Technology(DLIT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยนยา 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
การอบรมครั้งนี้ใช้ chrome ครับ/ค่ะ
เว็บไซต์การอบรม  
                
gg.gg/dlit31 LineGruop
 

โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาที่โคราช

Educational Technology Innovator in Korat 

Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google

การอบรมทั้งหมด 2 รุ่น  ดังนี้
รุ่นที่ 1 : วันที่ 22-23 กันยายน 2558
รุ่นที่ 2 : วันที่ 24-25 กันยายน 2558

เป้าหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ 
1) ส่งเสริมการใช้งาน Google Apps ในการจัดการสอน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในโรงเรียน 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ Google Apps for Education

  
                           bit.ly/gegkorat                              www.dlit.ac.th

ลงทะเบียนอบรมDLITมัธยม31 22-25 ก.ย.58