A-Google Classroom
งานนำเสนอของ Googleเนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
  1. ข้อตกลงเบื้องต้น จะต้องใช้เมลที่เป็น Google Apps เท่านั้น
  2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองเป็นนักเรียนเข้าเรียนชั้นเรียนของวิทยากร
  3. ให้แต่ละคนสร้างชั้นเรียนและประกาศงานไว้
  4. ให้ผู้เข้าอบรมแลกรหัสชั้นเรียนกันเพื่อทดสอบการเรียน และการสั่งงานในฐานะครู
Comments